Baltic Loan Losses Could Double

The largest banks in the Baltic region might fase losses of a total amount of  USD 25 billion at the end of 2012, the Swedish regulators stresstest shows. That’s twice the amount of the current estimates, but still “managable”, according to the regulators. The Swedish authorities underline a substatial uncertainty.

“We see a negative scenario as unlikely, but not impossible”

Finansinspektionen – Sweden

(Article in Norwegian)

 swedbank-logo1.jpg

Samlet tap på utlån for de svenske bankene i Baltikum kan komme til å overstige 300 milliarder kroner frem mot 2012, viser en ny stresstest som svenske myndigheter har gjort.

 

 

Den svenske Finansinspektionen har onsdag lagt frem en ny rapport om risikoer i det finansielle systemet.

Rapporten inneholder også en ny stresstest som svenske myndigheter har gjort i de største svenske bankene.

Til grunn for den svenske stresstesten er det lagt to mulige scenarioer; et såkalt base line-scenario, og et worst case-scenarion.

I base line-scenarioet viser analysen at de fire største bankene ender opp med å tape cirka 175 milliarder svenske kroner (gjennomsnittlig 3,06 prosent av utlånsmengen) – eller i overkant av 140 milliarder norske kroner.

I det negative scenarioet viser analysen et samlet tap for den svenske bankene på 340 milliarder svenske kroner (5,63 prosent av utlånsmengden) – tilsvarende om lag 280 milliarder norske kroner.

Den svenske Finansinspektionen understreker at de svenske bankene har kapital nok til å klare seg gjennom begge scenarionene.

Stor usikkerhet

Fianansinspektionen skriver i sin rapport at begge scenarioene er forbundet med stor usikkerhet.

Om base line-scenarioet:

“FI:s basscenario bör tolkas med viss försiktighet. Trots att scenariot är konservativt relativt aktuella analytikerprognoser går det inte att utesluta att den makroekono miska utvecklingen blir sämre, och kreditförlusterna högre. Utvecklingen kan också bli mer gynnsam.”

 baltitap_2.jpg

Om scenario 2:

“FI bedömer detta scenario som osannolikt men inte omöjligt. Scenario 2 innebär högre kreditförluster inom alla branscher och regioner. Det gäller i synnerhet de baltiska länderna och Ukraina, samt lån till företag med hög risk. Här ingår bland annat utlåningen till shippingföretag. I detta scenario antas också kreditförlusterna relaterade till bolån vara betydligt högre än i basscenariot. Detta antagande gäller framför allt för den svenska marknaden, men även övriga nordiska länder. Ett negativt scenario i Baltikum skulle kunna innebära att ett eller flera länder tvingas devalvera sina valutor.”

 baltitap_1.jpg

2o milliarders tap for DnB NOR?

Basert på Finansinspektionens analyse av de svenske storbankene ligger DnB NOR an til å tape til sammen cirka 4,3 milliarder kroner i Baltikum fra fjerde kvartal i år til fjerde kvartal 2012. Under de beste omstendighetene, vel og merke.
Skulle derimot det negative scenarioet slå inn betyr det et baltikumrelatert tap for Rune Bjerke & Co på cirke 8,3 miliarder i perionden.

Men den baltiske boblen er bare ett av DnB NORs risikoområder og utgjør cirka 46 prosent av konsernets totale nedskrivninger.
På det grunnlag kan norges største bank ventes å tape mellom mellom 9 og 18 milliarder kroner fra nå til utgangen av 2012.

Det er vel også noenlunde i tråd med hva DnB NOR selv har tatt høyde for, med et estimert tap på mellom 8 og 10 milliarder i år og mellom 10 og 12 milliarder neste år.

Her er rapporten fra Finansinspektionen. (Full Report).

Her resultatene av den svenske stresstesten. (The Stresstest Results).

Advertisements

0 thoughts on “Baltic Loan Losses Could Double

  1. Pingback: Happy New Year! (2009 Markets Summary) « Econotwist's Blog

  2. Pingback: Happy New Year! (2009 Markets Summary) « Econotwist's Blog

  3. Pingback: East European banks needs $304bn « Econotwist's Blog

  4. Pingback: East European banks needs $304bn « Econotwist's Blog

  5. Pingback: The Relative Reality « Econotwist's Blog

  6. Pingback: The Relative Reality « Econotwist's Blog

  7. Pingback: “The Norwegian Syndrome” « Econotwist’s Blog

  8. Pingback: “Not Grounded In Reality” « Econotwist’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s